1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait!

A Dermart Klinika Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

A Dermart Klinika Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 31. 1/2.) – a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő – magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Dermart Klinika Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.dermartbuda.hu/adatvedelmi_nyilatkozat címen.
A Dermart Klinika Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Dermart Klinika Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Dermart Klinika Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Dermart Klinika Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, +36 30 082 8000 és recepciodermart@gmail.com vagy info@dermartbuda.hu elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Dermart Klinika Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.

Név: Dermart Klinika Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 31. 1/2.
Cégjegyzékszám: 01-09-322171
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26287780-2-43
Telefonszám: +36 30 082 8000
E-mail: recepciodermart@gmail.com, info@dermartbuda.hu
Képviselő: Dr. Pónyai Katinka, ügyvezető

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Dr. Pónyai Katinka
Telefonszám: +36 30 082 8000

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • lakcím
 • TAJ szám
 • születési idő

Az érintett köteles az alábbi személyes adatokat megadni:

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím

Ellenkező esetben a kapcsolatfelvétel és ezzel együtt bárminemű szolgáltatás nyújtása, konzultáció, ajánlattétel lehetetlen, így szolgáltatásainkat ez esetben nem tudja igénybe venni.

Kezelés igénybevétele esetén megadandó személyes adatok:

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • lakcím
 • TAJ szám
 • születési idő
 • fénykép a kezelendő területről
 • ismert allergia, szedett gyógyszer
 • terhesség, szoptatás
 • korábbi beavatkozások és ezek ideje
 • keloid hajlam
 • streptococcus allergia
 • egyéb betegség

Az érintett köteles az alábbi személyes adatokat megadni:

 • név
 • cím
 • születési idő
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • TAJ szám

Ezen adatok ismerete nélkül nem áll módunkban a kiválasztott kezelést elvégezni etikai és szakmai felelősségi okok miatt.

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelése esetén megadandó személyes adatok

a.) az érintett neve, lakcíme, születési dátuma,
b.) társadalombiztosítási támogatással történő rendelés esetén az „a.” pontban foglaltak mellett az érintett TAJ-száma, betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódja (BNO kód), valamint
c.) az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján rendelt vény esetében az „a.” és „b.” pontban foglaltak mellett az érintett neme, ezen kívül az érintett TAJ száma,
vagy ennek hiányában más, az érintett azonosításához használt, személyazonosításra alkalmas okmány száma.

TAJ szám hiánya esetén csak támogatás nélkül írható fel recept.

3.2. Technikai adatok

A Dermart Klinika Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Dermart Klinika Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoz- tatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Dermart Klinika Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Dermart Klinika Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3. Cookie-k (Sütik)

3.3.1. A sütik feladata

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a http://www.dermartbuda.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A http://www.dermartbuda.hu weboldalán alkalmazza a GoogleAnalytics mint harmadik fél sütijeit is.

A GoogleAnalytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a http://www.dermartbuda.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt.

Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.

Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.3.4. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

E-mail cím, név, telefonszám.
Online módon kizárólag a bejelentkezés történik.

4. Az adatkezelés célja és jogalapja

4.1. Általános adatkezelési irányelvek

A Dermart Klinika Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Dermart Klinika Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozá- sáról (Pmt.);

4.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a.) XX tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezett- ség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b.) Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
c.) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
d.) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
e.) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
f.) belső adminisztráció megkönnyítés;
g.) 1997. évi XLVII. törvényben (az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről) meghatározottak azaz:

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:

a.) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
b.) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevé- kenységet is,
c.) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
e.) a népegészségügyi [16. §], közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
f.) a betegjogok érvényesítése.

4.3 Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
 • marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 • marketing tevékenység céljából Facebook, Instagram oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik. f) pont
 • online regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 • biztonsági kamera üzemeltetése jogalap.

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a követke- ző módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a látogatás során generálódnak és me- lyeket a http://www.dermartbuda.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cse- lekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolható.

Az adathoz kizárólag az http://www.dermartbuda.hu fér hozzá. Személyes adatait papír alapon is kezeljük a nyújtott szolgáltatáshoz szükséges mértékben, mely esetben a dokumentumokat a szükséges ideig a társaság székhelyén elzárt módon külön irattárban tároljuk.

6. Az adatok címzettjei: Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Mikromed Kft:
Dr. Szél András • Cím: 1026, Bp. Endrődi Sándor u. 60/b
Dr. Szél András • Telefonszám: +36 20 914 69 91

Szövettan: 
Dr. Hársing Judit • Cím: SOTE Bőrklinika, Bp. Mária u. 41.
Bene Mária • Telefonszám: +36 30 627 14 64

Dermart Klinika Kft:
Dr. Pónyai Katinka • Cím: 1113, Bp. Bocskai út. 31.
Vörös Szilvia • Telefonszám: +36 30 082 8000

A partnerekkel kötött szerződések titoktartási záradéka kiterjed- e erre a körre!

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Dermart Klinika Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve ame- lyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntés- hozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Dermart Klinika Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot - az adatfelvételt követően - úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.

7.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Dermart Klinika Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve kö- zérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvénye- sítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Dermart Klinika Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valame- lyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzá- járulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más termé- szetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adat hordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ide- értve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlókép- pen jelentős mértékben érintené.

7.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvény- szék előtt is megindítható.

7.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 13911400
Fax: +3613911410
E- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Dermart Klinika Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.